10. júna 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 

dňom 10.06.2016 rušia výzvy na predkladanie ŽoNFP :

  •   s kódom IROP-PO4-SC421-2016-2 zameranú na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.
  •   s kódom IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 zameranú na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

 

Po odstránení identifikovaných nedostatkov bude predmetná výzva opätovne vyhlásená. O vyhlásení výzvy  Vás budeme informovať na našej webovej stránke.

31. marca 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

  • 9. Výzva na predkladanie ŽoNFP - Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
  • 10. výzva na predkladanie ŽoNFP – Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 11. výzva na predkladanie ŽoNFP – Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

16. marec 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 14.3.2016 V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V prípade záujmu o vypracovanie projektu nás kontaktujte na tel.: 0918 869 750,  e-mail: kancelaria@e-consulting.sk

12. február 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo VÝZVU na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične.  V prípade záujmu o vypracovanie projektu nás kontaktujte na tel.: 0918 869 750,  e-mail: kancelaria@e-consulting.sk

29. január 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo  V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V prípade záujmu o vypracovanie projektu nás kontaktujte na tel.: 0918 869 750,  e-mail: kancelaria@e-consulting.sk

8. decembra 2015

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila 6. VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. V prípade záujmu o vypracovanie projektu nás kontaktujte na tel.: 0918 869 750,  e-mail: kancelaria@e-consulting.sk