8. decembra 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd - OPLZ-PO6-SC611-2016-3.

Čítaj ďalej

3. novembra 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Prioritná os:2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita:2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 

Špecifický cieľ:2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

Kód výzvy:IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

 


24. októbra 2016

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu v dotačných programoch Obnovme si svoj dom a Kultúra znevýhodnených skupín.

Výzva v programe Obnovme si svoj dom umožňuje oprávneným žiadateľom získať dotáciu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrnehodedičstva v piatich podprogramoch:

podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine

Výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín je určená  na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Žiadatelia môžu získať dotáciu v rámci podprogramov:

podprogram 2.1 Živá kultúra,

podprogram 2.2 Periodická tlač

podprogram 2.3 Neperiodická tlač

podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím

V prípade záujmu o vypracovanie projektu nás kontaktujte na tel.: 0918 869 750,  e-mail: kancelaria@e-consulting.sk

17. októbra 2016

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

V prípade záujmu o vypracovanie projektu nás kontaktujte na tel.: 0918 869 750,  e-mail: kancelaria@e-consulting.sk

10. júna 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 

dňom 10.06.2016 rušia výzvy na predkladanie ŽoNFP :

  •   s kódom IROP-PO4-SC421-2016-2 zameranú na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.
  •   s kódom IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 zameranú na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

 

Po odstránení identifikovaných nedostatkov bude predmetná výzva opätovne vyhlásená. O vyhlásení výzvy  Vás budeme informovať na našej webovej stránke.

31. marca 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

  • 9. Výzva na predkladanie ŽoNFP - Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
  • 10. výzva na predkladanie ŽoNFP – Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 11. výzva na predkladanie ŽoNFP – Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov